Giai đoạn 3 Xây dựng Nhà máy sản xuất màng đa lớp

2020 - Nay  2020 - Nay